Lektoři

Nejžádanější odborníci jsou Vám k dispozici

S námi mají účetní, firmy a podnikatelé vždy jistotu, že dostanou kvalifikované informace prvotřídní kvality. A hlavně použitelné v praxi. Online účetní semináře na Videolektor.cz vedou přední odborníci na problematiku daní, účetnictví nebo pracovního práva. Jsou mezi nimi spoluautoři daňových zákonů, auditoři, právníci, soudní znalci nebo daňoví poradci. Můžete s nimi být v kontaktu naživo přes internet nebo si pořídit videozáznam z online seminářů pod jejich vedením.

Vykonává lektorskou činnost od roku 1997 v oblastech pracovně-právních vztahů, personalistiky, daňových zákonů, daňové evidence, oddlužení, insolvence, finanční gramotnost, podnikatelský inkubátor. Svou lektorskou stopu má ve vzdělávacích společnostech jako je NICOM a.s. Brno, Dům Techniky s.r.o., Ostrava, DAMAN s....

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze s praxí v outsourcingových účetních společnostech. Zároveň má dlouholetou zkušenost s výukou účetnictví, zejména pro začátečníky, a to jak pro studenty středních či vysokých škol, tak i pro dospělé.

Daňový poradce, absolvent MU Brno. Od roku 1992 vede účetně poradenskou firmu. Věnuje se daňovému poradenství, vedení účetnictví, autorské a lektorské činnosti specializované na správu daní. Specializuje se také na soukromé právo, účetnictví a daň z příjmů.

Autorka publikací pro nestátní neziskové organizace a lektorka problematiky neziskového sektoru s více než 20-letou zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Lektorka současně působí jako hlavní účetní v účetní, mzdové a daňové kanceláři Connect Economic Group s.r.o.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1983. Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického...

Daňová specialistka a odbornice, která se daňovou problematikou ve strukturách České daňové správy zabývá už více než patnáct let. Spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde dle svého odborného zaměření vyučuje Daňovou optimalizaci jako program profesního vzdělávání MBA a LL.M, tradičních a globálně...

Daňový poradce. Absolvent Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava, obor národohospodářství. Dlouhou dobu působil jako metodik daně z příjmů právnických osob ve státní správě. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o. Zkušený lektor s bohatou publikační...

Účetní, auditor a daňový poradce. Po dvanácti letech v auditorské části skupiny TPA Horwath, kde byl mimo jiné zodpovědný za metodiku auditu, konsolidace a IFRS, se nyní věnuje účetnictví menších firem, daňovému poradenství, činnosti zkušebního komisaře KDP ČR a lektorské činnosti.

Spoluautorka zákona a odborná lektorka. Pracuje na oddělení legislativy daně z příjmů na Ministerstvu financí ČR. Do její pracovní náplně patří zejména problematika daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů, které analyzuje a poté navrhuje opatření k případným řešením aktuálních otázek a celkového...

V oblastech mzdového a finančního účetnictví se pohybuje již dvanáctým rokem. Jako OSVČ a ve spolupráci s účetní firmou Connect Economic Group se podílí na zpracování mezd a účetnictví pro více jak 100 klientů. V účetní firmě Connect Economic Group působí na pozici hlavní mzdový účetní a má na starosti mzdové účetní...

Daňový poradce č. osv. 424 a auditor č. osv. 1935 s více jak pětadvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, v provádění auditů účetních závěrek účetních jednotek různých typů, zejména podnikatelských subjektů, neziskových organizací, subjektů veřejné správy, v provádění přezkumů hospodaření...

Absolvent VŠB v Ostravě, v současné době pedagog na OA a soukromé VOŠ podnikatelské vyučující odborné ekonomické předměty, zejména ekonomiku, účetnictví, podnikání, finanční řízení. Má za sebou 12 let praxe v obchodní činnosti a působila jako externí vyučující na Vysoké škole podnikání v Ostravě.

Lektorka veřejných seminářů k zákonu o DPH pro celou řadu agentur (VOX, Verlag Dashofer, Notia, Anag, IVU Pardubice, agentura Otto Novák Kolín). Od roku 1993 zapsána v seznamu daňových poradců KDP ČR. Od roku 1997 působí ve firmě TARA CZC, s.r.o. s předmětem činnosti vedení účetnictví a daňové poradenství, jejíž je...

Krizová manažerka s patnáctiletou praxí v řízení likvidací, ať už s cílem ukončení, nebo s cílem obnovení činnosti. Od od roku 2002 vykonává činnost znalkyně (jmenovaná soudem) pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, obor účetní evidence a specializace daňové poradenství. Správkyně konkurzní podstaty v...

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let. Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde...

Má za sebou dlouholetou praxi v daňovém poradenství v Komoře daňových poradců ČR, kde se zaměřovala na sociální pojištění a daň z příjmů fyzických osob. Získané znalosti a zkušenosti nyní využívá jako vedoucí oddělení veřejných pojistných na Ministerstvu financí. Mimo jiné zde také pracuje na spuštění „jednoho...

Oblasti účetnictví a daní se věnuje od roku 1995, nejdříve jako pracovník oddělení finančních revizí Finančního ředitelství v Praze, od roku 2000 vedoucí oddělení specializované kontroly. Od roku 2011 pracovník Ministerstva financí oddělení daně z příjmů fyzických osob.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika a management. Má dlouholetou zkušenost se správou daní, dlouhodobě působila jako metodička nepřímých daní na Finančním úřadě pro Královéhradecký kraj. Je zkušenou lektorkou a konzultantkou v oblasti DPH.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, působí jako lektorka seminářů k Novému občanskému zákoníku. Lektorská činnost pro České dráhy, Český telekomunikační úřad, úřady městské části Praha 11, Praha 13, Praha 7, město Trutnov, knihovny...

Rozvoj práce na dálku považuje za jednu z klíčových podmínek transformace firem na měnící se podmínky trhu práce. Věří, že základem úspěchu je přitáhnout a udržet si talentované lidi a dát jim prostřednictvím práce na dálku dostatečnou míru svobody a zároveň systémového propojení s firmou.
Manažerské...

Problematice DPH a v návaznosti na tuto daň i celním předpisům se věnuje od zavedení nové daňové soustavy do právního systému v České republice, tedy od 1. ledna 1993. Dále se podílí na legislativních přípravách zákona o DPH, včetně dalších právních úprav ve formě novel zákona. Publikování v různých odborných...

Lektor, vývojář a léčitel pro Microsoft Excel. "Jsem člověk s technickým myšlením a více jak patnáctiletou zkušeností programování a výuky aplikací Microsoft Office. Učím s cílem, umět, ne vlastnit certifikát. Příležitostně se věnuji i vektorové grafice, tvorbě webových stránek s využitím HTML, CSS a WordPressu, a...

Metodik Finančního úřadu, absolvent VŠE Praha. 22 let praxe ve finanční správě. V náplni práce má vydávání rozhodnutí o závazném posouzení, zda se jedná o náklady vynaložené při řešení projektu výzkumu a vývoje, které lze odečíst od základu daně z příjmů a metodický dohled v této oblasti. Člen pracovní skupiny...

Absolvent VŠE v Praze, daňový poradce registrovaný u Komory daňových poradců, manažer daňového a ekonomického poradenství ve společnosti 22HLAV s.r.o.

Absolvent Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, specializace mezinárodní obchod. Pracovník MF ČR s více jak dvacetiletou zkušeností a zaměřením na oblast sjednávání, interpretace a aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění. V současné době je vedoucím oddělení Mezinárodního zdaňování, zástupcem ČR...

Od roku 1993 metodik na úseku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí na Finančním ředitelství pro hlavní městu Prahu. Od roku 2011 vedoucí oddělení majetkových daní a daně silniční a od roku 2016 ředitelka odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend na Generálním finančním ředitelství....

Pracoval 24 let ve finanční správě, posledních 12 a půl roku na Ministerstvu financí na legislativě daně z přidané hodnoty. Je spoluautorem zákona o dani z přidané hodnoty. V současné době přednáší problematiku daně z přidané hodnoty na veřejných seminářích u řady agentur (VOX a.s., Odborconsult D, Studio W, Verlag...

Zkušený odborník s dlouholetou praxí. Specialista na problematiku nemocenského pojištění zaměstnanců a pojistného na sociální zabezpečení. V minulosti se podílel na tvorbě řady právních předpisů z této oblasti (např. nového zákona o nemocenském pojištění), je autorem a spoluautorem několika odborných publikací o...

Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně....

Působí na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze, vyučuje zde především pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Mimo to je právním expertem na pracovní právo advokátní kanceláře Felix a spol. Jakub Morávek pravidelně přispívá do odborných periodik...

Věnuje se problematice DPH a v návaznosti na tuto daň i celním předpisům od zavedení nové daňové soustavy do právního systému v České republice, tedy od 1. ledna 1993. Podílí se na legislativních přípravách zákona o DPH, včetně dalších právních úprav ve formě novel zákona. Publikuje v této oblasti v různých...

Poradce pro oblast cel a unijního obchodu, certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010. Během let 1991 - 2004 působil na Generálním ředitelství cel Ministerstva financí, celním úřadu Brno – letiště a následně na celním úřadu Brno II., kde po několika letech rovněž...

Vystudovala obor Právo sociálního zabezpečení na právnické fakultě a obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2001 se soustavně věnuje vzdělávání dospělých. V lektorování se zaměřuje především na oblast...

Auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně. Absolventka VŠE a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlova v Praze. Působí jako volně spolupracující advokát u Toman, Devátý a partneři, advokátní kancelář s.r.o. v Praze. Specializuje se na otázky občanského práva se zaměřením na obchodní vztahy, insolvence, mediální právo a...

Absolvent Právnické fakulty v Brně, specialista na pracovní právo, s bohatými zkušenostmi z praxe. Více jak 15 let vykonává přednáškovou a konzultační činnost jako lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání.

V letech 1993-2009 manažer nadnárodních softwarových firem, od roku 1995 daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR, v období 2011-2012 člen Prezidia KDP, od r. 2013 vedoucí Sekce pro informační technologie KDP ČR, člen sekce pro daně a pojištění Svazu průmyslu, člen Technology Tax Committee CFE Tax Advisers...

Od roku 2003 (kdy Celní správa ČR převzala správu spotřebních daní od finančních úřadů) pracuje na Generálním ředitelství cel jako zástupce ředitele a od roku 2015 jako ředitelka odboru Daní. Současně od roku 2003 přednáší problematiku související se správou spotřebních daní. Od roku 2012 (na základě jmenování...

Daňový poradce od roku 1995, má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví, je autorem či spoluautorem rady odborných daňových publikací a svými...

Od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor se zaměřením na účetnictví a daně. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti, mimo jiné i jako asistent daňového poradce, přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Spolupracoval i při...

Mzdová a personální auditorka, která má více než 25 let zkušeností se zpracováním mezd a s personalistikou. Působila ve veřejném sektoru i v komerční sféře, kde spolupracovala se společnostmi s 300-600 zaměstnanci. Lektorka má také zkušenosti se zpracováním vnitřních předpisů (pracovní řád, mzdový předpis,...

Pan Zdeněk Křížek je absolventem obchodní akademie. Do roku 1997 pracoval ve vedoucích pozicích na České správě sociálního zabezpečení. Od roku 1998 působí jako osoba samostatně výdělečně činná a od roku 2008 statutární zástupce společnosti DAKREZ s.r.o.. V této společnosti se zabývá zpracováním mzdového účetnictví...