Lektoři

Nejžádanější odborníci jsou Vám k dispozici

S námi mají účetní, firmy a podnikatelé vždy jistotu, že dostanou kvalifikované informace prvotřídní kvality. A hlavně použitelné v praxi. Online účetní semináře na VideoLektor.cz vedou přední odborníci na problematiku daní, účetnictví nebo pracovního práva. Jsou mezi nimi spoluautoři daňových zákonů, auditoři, právníci, soudní znalci nebo daňoví poradci. Můžete s nimi být v kontaktu naživo přes internet nebo si pořídit videozáznam z online seminářů pod jejich vedením.

Vykonává lektorskou činnost od roku 1997 v oblastech pracovně-právních vztahů, personalistiky, daňových zákonů, daňové evidence, oddlužení, insolvence, finanční gramotnost, podnikatelský inkubátor.

Svou lektorskou stopu má ve vzdělávacích společnostech jako je NICOM a.s. Brno, Dům Techniky s.r.o., Ostrava,...

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze s praxí v outsourcingových účetních společnostech. Zároveň má dlouholetou zkušenost s výukou účetnictví, zejména pro začátečníky, a to jak pro studenty středních či vysokých škol, tak i pro dospělé.

Daňový poradce, absolvent MU Brno. Od roku 1992 vede účetně poradenskou firmu. Věnuje se daňovému poradenství, vedení účetnictví, autorské a lektorské činnosti specializované na správu daní. Specializuje se také na soukromé právo, účetnictví a daň z příjmů.

Odborný specialista na zdravotní pojištění, lektor, publikační činnost

Po absolvování obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze strávil několik let ve státní správě a poté se pohyboval v podnikatelském prostředí. Má za sebou 20 let praxe kontrolního pracovníka a metodika Všeobecné zdravotní pojišťovny...

Daňová specialistka a odbornice, která se daňovou problematikou ve strukturách České daňové správy zabývá už více než patnáct let. Spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde dle svého odborného zaměření vyučuje Daňovou optimalizaci jako program profesního vzdělávání MBA a LL.M, tradičních a globálně...

Daňový poradce. Absolvent Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava, obor národohospodářství. Dlouhou dobu působil jako metodik daně z příjmů právnických osob ve státní správě. Nyní je zaměstnán v soukromé poradenské společnosti ABC.TAXES, s.r.o. Zkušený lektor s bohatou publikační...

Účetní, auditor a daňový poradce. Po dvanácti letech v auditorské části skupiny TPA Horwath, kde byl mimo jiné zodpovědný za metodiku auditu, konsolidace a IFRS, se nyní věnuje účetnictví menších firem, daňovému poradenství, činnosti zkušebního komisaře KDP ČR a lektorské činnosti.

Spoluautorka zákona a odborná lektorka. Pracuje na oddělení legislativy daně z příjmů na Ministerstvu financí ČR. Do její pracovní náplně patří zejména problematika daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů, které analyzuje a poté navrhuje opatření k případným řešením aktuálních otázek a celkového...

Absolvent VŠB v Ostravě, v současné době pedagog na OA a soukromé VOŠ podnikatelské vyučující odborné ekonomické předměty, zejména ekonomiku, účetnictví, podnikání, finanční řízení.

Má za sebou 12 let praxe v obchodní činnosti a působila jako externí vyučující na Vysoké škole podnikání v Ostravě.

Lektorka veřejných seminářů k zákonu o DPH pro celou řadu agentur (VOX, Verlag Dashofer, Notia, Anag, IVU Pardubice, agentura Otto Novák Kolín). Od roku 1993 zapsána v seznamu daňových poradců KDP ČR. Od roku 1997 působí ve firmě TARA CZC, s.r.o. s předmětem činnosti vedení účetnictví a daňové poradenství, jejíž je...

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví 25 let zkušenosti. Od roku 2000 vede prezenční kurzy daní, účetnictví a mezd. Odbornému školení se věnuje více jak 12 let.

Je držitelkou absolventského titulu z Vysoké školy ekonomické, kde...

Má za sebou dlouholetou praxi v daňovém poradenství v Komoře daňových poradců ČR, kde se zaměřovala na sociální pojištění a daň z příjmů fyzických osob. Získané znalosti a zkušenosti nyní využívá jako vedoucí oddělení veřejných pojistných na Ministerstvu financí. Mimo jiné zde také pracuje na spuštění „jednoho...

Oblasti účetnictví a daní se věnuje od roku 1995, nejdříve jako pracovník oddělení finančních revizí Finančního ředitelství v Praze, od roku 2000 vedoucí oddělení specializované kontroly. Od roku 2011 pracovník Ministerstva financí oddělení daně z příjmů fyzických osob.

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, působí jako lektorka seminářů k Novému občanskému zákoníku. Lektorská činnost pro České dráhy, Český telekomunikační úřad, úřady městské části Praha 11, Praha 13, Praha 7, město Trutnov, knihovny...

Problematice DPH a v návaznosti na tuto daň i celním předpisům se věnuje od zavedení nové daňové soustavy do právního systému v České republice, tedy od 1. ledna 1993. Dále se podílí na legislativních přípravách zákona o DPH, včetně dalších právních úprav ve formě novel zákona. Publikování v různých odborných...

Metodik Finančního úřadu, absolvent VŠE Praha. 22 let praxe ve finanční správě. V náplni práce má vydávání rozhodnutí o závazném posouzení, zda se jedná o náklady vynaložené při řešení projektu výzkumu a vývoje, které lze odečíst od základu daně z příjmů a metodický dohled v této oblasti. Člen pracovní skupiny...

Od roku 1993 metodik na úseku daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí na Finančním ředitelství pro hlavní městu Prahu, od roku 2011 vedoucí oddělení majetkových daní a daně silniční na Generálním finančním ředitelství.

Lektorská činnost: od roku 1994 – semináře zajišťované vzdělávacími...

Zkušený odborník s dlouholetou praxí. Specialista na problematiku nemocenského pojištění zaměstnanců a pojistného na sociální zabezpečení. V minulosti se podílel na tvorbě řady právních předpisů z této oblasti (např. nového zákona o nemocenském pojištění), je autorem a spoluautorem několika odborných publikací o...

Absolventka právnické fakulty, kde vykonala rovněž rigorózní zkoušku v oboru práva (JUDr.), absolventka prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (získání titulu LL.M. - ekvivalent MBA pro právnickou oblast) a absolventka Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně....

Působí na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze, vyučuje zde především pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Mimo to je právním expertem na pracovní právo advokátní kanceláře Felix a spol.

Jakub Morávek pravidelně přispívá do odborných...

Věnuje se problematice DPH a v návaznosti na tuto daň i celním předpisům od zavedení nové daňové soustavy do právního systému v České republice, tedy od 1. ledna 1993. Podílí se na legislativních přípravách zákona o DPH, včetně dalších právních úprav ve formě novel zákona. Publikuje v této oblasti v různých...

Poradce pro oblast cel a unijního obchodu, certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010. Během let 1991 - 2004 působil na Generálním ředitelství cel Ministerstva financí, celním úřadu Brno – letiště a následně na celním úřadu Brno II., kde po několika letech rovněž...

Vystudovala obor Právo sociálního zabezpečení na právnické fakultě a obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2001 se soustavně věnuje vzdělávání dospělých. V lektorování se zaměřuje především na oblast...

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlova v Praze. Působí jako volně spolupracující advokát u Toman, Devátý a partneři, advokátní kancelář s.r.o. v Praze. Specializuje se na otázky občanského práva se zaměřením na obchodní vztahy, insolvence, mediální právo a...

Absolvent Právnické fakulty v Brně, specialista na pracovní právo, s bohatými zkušenostmi z praxe. Více jak 15 let vykonává přednáškovou a konzultační činnost jako lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání.

Daňový poradce od roku 1995, má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví, je autorem či spoluautorem rady odborných daňových publikací a svými...

Od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor se zaměřením na účetnictví a daně. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti, mimo jiné i jako asistent daňového poradce, přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Spolupracoval i při...

Mzdová a personální auditorka, která má více než 25 let zkušeností se zpracováním mezd a s personalistikou. Působila ve veřejném sektoru i v komerční sféře, kde spolupracovala se společnostmi s 300-600 zaměstnanci. Lektorka má také zkušenosti se zpracováním vnitřních předpisů (pracovní řád, mzdový předpis,...

Pan Zdeněk Křížek je absolventem obchodní akademie. Do roku 1997 pracoval ve vedoucích pozicích na České správě sociálního zabezpečení. Od roku 1998 působí jako osoba samostatně výdělečně činná a od roku 2008 statutární zástupce společnosti DAKREZ s.r.o.. V této společnosti se zabývá zpracováním mzdového účetnictví...