obchodní společnosti Videolektor.cz s.r.o. se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24190951, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 187157 pro poskytování služeb prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese www.videolektor.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Videolektor.cz s.r.o., se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 241 90 951, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187157 (dále jen „provozovatel“) a jinými osobami (dále jen „objednatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb ohledně poskytování přístupu k on-line školením a zvukově-obrazovým záznamům on-line školení (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky provozovatele umístěné na internetové adrese www.videolektor.cz (dále jen „webová stránka“).
1.2.
V případech, kdy osoba, která má v úmyslu s provozovatelem uzavřít smlouvu o poskytování služeb je spotřebitelem, tedy není právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi provozovatelem a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 13 obchodních podmínek.
1.3.
V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že provozovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 4) (dále jen „adresa objednatele“). Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve lhůtě, která činí jeden (1) měsíc od doručení oznámení podle předchozí věty.
1.4.
Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.3 obchodních podmínek.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1.
Službou se rozumí umožnění přístupu objednateli k digitálnímu obsahu v podobě on-line školení zejména z oblasti účetnictví, daní, evidence mezd a personalistiky, a v podobě zvukově obrazových záznamů zachycujících průběh těchto on-line školení (dále jen společně jako „audiovizuální záznamy“).
2.2.
Předplacenou verzí se rozumí varianta služby, u které dochází k úplatnému zpřístupňování většího počtu on-line školení a audiovizuálních záznamů dostupných v rámci webové služby objednateli po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb.
2.3.
Individuální verzí se rozumí varianta služby, u které dochází po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb k úplatnému zpřístupňování určitého audiovizuálního záznamu specifikovaného ve smlouvě o poskytování služeb objednateli.
2.4.
Zkušební verzí se rozumí varianta služby, u které dochází k bezúplatnému zpřístupňování několika provozovatelem vybraných audiovizuálních záznamů objednateli po dobu sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, a to v případě, že objednatel dříve nevyužíval předplacenou verzi služby.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1.
Pro zaslání návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb vyplní objednatel registrační formulář na webové stránce. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb odešle objednatel provozovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále jen „žádost o registraci“). Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány objednatelem za správné, přičemž provozovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu objednatele a objednatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.).
3.2.
V návaznosti na doručení návrhu na uzavření smlouvy provozovateli zašle provozovatel na adresu objednatele informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“), a to i za účelem ověření adresy objednatele. Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
3.3.
Objednatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvní vztahy s provozovatelem.
3.4.
Ustanovení čl. 3.1 až čl. 3.3 obchodních podmínek se použije obdobně na případy, kdy má objednatel zájem začít využívat předplacenou verzi či individuální verzi služby poté, co již využíval zkušební verzi na základě smlouvy o poskytování služeb.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1.
Na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména provádět správu svých údajů a využívat službu (dále jen „uživatelský účet“).
4.2.
Uživatelský účet objednatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb.
4.3.
Při registraci na webové stránce je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou provozovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden uživatelský účet.
4.4.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (tvořeným adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
4.5.
Provozovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, že objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

5. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1.
Smlouvou o poskytování služeb se provozovatel zavazuje, že po dobu trvání (účinnosti) smlouvy o poskytování služeb bude objednateli poskytovat službu, přičemž objednatel se smlouvou o poskytování služeb zavazuje, že provozovateli zaplatí za poskytnutí služby odměnu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.2 obchodních podmínek.
5.2.
V případě zkušební verze služby není objednatel povinen platit provozovateli odměnu za využívání služby.

6. ODMĚNA PROVOZOVATELE

6.1.
Za poskytování služby uhradí objednatel provozovateli odměnu ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb. Výše odměny provozovatele je na webové stránce uvedena včetně všech daní a poplatků.
6.2.
Odměna provozovatele je splatná vždy před započetím poskytování služby provozovatelem, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.2 obchodních podmínek.
6.3.
Odměna provozovatele je splatná bezhotovostně, a to na účet provozovatele č. 1125112/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet provozovatele“).
6.4.
Informace k platbě včetně čísla účtu provozovatele a variabilního symbolu platby obdrží objednatel v pokynech k platbě, které se zobrazují v rámci uživatelského účtu či je provozovatel zašle elektronickou poštou na adresu objednatele. Objednatel je povinen uhrazovat platby v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby.
6.5.
Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
6.6.
V případě bezhotovostní platby odměny provozovatele je závazek objednatele hradit odměnu provozovatele splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele.
6.7.
V případě prodlení objednatele s placením odměny provozovatele je provozovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

7. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

7.1.
Objednatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v uživatelském účtu.
7.2.
Objednatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
7.3.
Objednatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru provozovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky provozovatele či jinak nepřiměřeně omezoval provozovatele. Objednatel zejména nesmí server provozovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

8.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. a § 2389a občanského zákoníku. Provozovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností. Objednatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady služeb u provozovatele zejména na adrese jeho sídla. Tímto nejsou dotčena ustanovení čl. 13 obchodních podmínek.
8.2.
Objednatel dále bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.
8.3.
V případě vzniku újmy na straně objednatele v souvislosti s odpovědností provozovatele za vady služby (včetně individuálních služeb), nejedná-li se o újmu způsobenou provozovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování služby omezení náhrady této případné újmy vzniklé objednateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledním roce před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla objednateli v důsledku vad služby (včetně individuálních služeb) vzniknout, může činit maximálně částku jedné poloviny odměny skutečně uhrazené objednatelem za využívání služby v posledním roce před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně objednatele.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.
V případě, kdy je objednatel fyzickou osobou, plní provozovatel svou informační povinnost vůči objednateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů objednatele (pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb, pro účely jednání o smlouvě o poskytování služeb a pro účely plnění veřejnoprávních povinností provozovatele) prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.
Objednatel tímto ve smyslu ustanovením § 87 odst. 2 a § 96 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že mu bude provozovatelem prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací nabízena marketingová reklama či jiná nabídka zboží nebo služeb. Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo objednatele. Svou informační povinnost vůči objednateli, který je fyzickou osobou, ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení či jiné marketingové aktivity vůči objednateli plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2.
Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení objednatele plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

11.1.
Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením.
11.2.
Smlouva o poskytování služeb ohledně předplacené verze služby je uzavřena na dobu určitou Smlouva o poskytování služeb ohledně předplacené verze služby je uzavřena na smluvený počet let. Běh této doby je počítán od uhrazení odměny za službu objednatelem provozovateli.
11.3.
Smlouva o poskytování služeb ohledně individuální verze služby je uzavřena na dobu jednoho (1) roku od uhrazení odměny za tuto službu objednatelem provozovateli.
11.4.
V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), nebo z obecně závazných právních předpisů, může provozovatel smlouvu o poskytování služeb z těchto důvodů vypovědět (bez výpovědní doby). Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Objednateli je doručováno na adresu objednatele, tedy adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
12.2.
Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

13. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV

13.1.
Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
13.2.
Informace ohledně funkčnosti digitálního obsahu a ohledně možnosti digitálního obsahu fungovat společně s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou provozovateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy, je možné nalézt zde https://podpora.videolektor.cz/cs/articles/5704128-systemove-naroky-online-skoleni a zde: https://podpora.videolektor.cz/cs/articles/1283650-systemove-naroky-na-prehravani-videozaznamu
13.3.
Před zasláním objednávky provozovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
13.4.
Objednatel souhlasí s tím, že provozovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Objednatel bere na vědomí, že poté, co bylo započato s plněním smlouvy o poskytování služeb, nemá objednatel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, a to za předpokladu, že mu provozovatel poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 občanského zákoníku.
13.5.
Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.
13.6.
Ceny nejsou přizpůsobovány osobě objednatele na základě automatizovaného rozhodování. Provozovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.2 obchodních podmínek.
13.7.
Provozovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
13.8.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu provozovatele (čl. 13.21). Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle provozovatel na elektronickou adresu objednatele. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
13.9.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi provozovatelem a objednatelem ze smlouvy o poskytování služeb.
13.10.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
13.11.
Objednatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Provozovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku.
13.12.
Práva z vadného plnění provozovatele se řídí zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 až 1925 a § 2389g a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel odpovídá objednateli, že digitální obsah je po dobu trvání závazku bez vad. Projeví-li se vada za trvání závazku, je na provozovateli, aby prokázal, že digitální obsah je poskytován bez vad. Objednatel může vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Ustanovení čl. 8.1 obchodních podmínek se nepoužije. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však objednatel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud provozovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
13.13.
Provozovatel zejména odpovídá objednateli, že digitální obsah:
13.13.1.
odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
13.13.2.
je vhodný k účelu, pro který jej objednatel požaduje a s nímž provozovatel souhlasil, a
13.13.3.
je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou.
13.14.
Provozovatel odpovídá objednateli, že vedle ujednaných vlastností:
13.14.1.
je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
13.14.2.
digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může objednatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná provozovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
13.14.3.
e digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může objednatel rozumně očekávat, a
13.14.4.
digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které provozovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy.
13.15.
Má-li digitální obsah vadu, může objednatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Provozovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil objednateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho objednatel požadoval.
13.16.
Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (čl. 13.4), je objednatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář poskytovaný provozovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek. Odstoupí-li objednatel od smlouvy o poskytování služeb podle tohoto ustanovení a nejedná-li se zkušební verzi služby, je povinen uhradit provozovateli poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Zbývající předplacenou odměnu vrátí provozovatel objednateli, a to do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení.
13.17.
Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu určitou (čl. 11.2, čl. 11.3) a není automaticky prodlužována. Jedná se o nejkratší dobu, po kterou budou trvat povinnosti objednatele ze smlouvy o poskytování služeb.
13.18.
Po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb může provozovatel digitální obsah měnit, přičemž taková změna bude objednateli oznámena jasným a srozumitelným způsobem. Důvodem takových změn jsou především průběžné legislativní změny, které mají dopady na obsah služby.
13.19.
Volbou práva podle čl. 14.1 obchodních podmínek není objednatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
13.20.
Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
13.21.
Kontaktní údaje provozovatele: adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 228 884 500. Provozovatel neposkytuje žádný další prostředek on-line komunikace.

14. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

14.1.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi provozovatelem a objednatelem se:
14.1.1.
vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;
14.1.2.
vylučuje použití ustanovení §557 a § 1763 občanského zákoníku;
14.1.3.
vylučuje použití ustanovení § 1799, § 1800, 2389c, 2389d a 2389e odst. 1 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.
14.2.
Smluvní strany dohodly pravomoc a působnost soudů České republiky.
14.3.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
14.4.
Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž objednatel souhlasí.

V Praze dne 12. ledna 2023

Videolektor.cz s.r.o.

 

Přílohy

  1. Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem

Archiv